VITRÁŽOVÉ TIFFANY LAMPY ‣ BEZKONKURENČNÝ VÝBER * GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY * PREHĽADNÉ KATEGÓRIE ‣ na našej stránke LAMPYTIFFANYSTYL.SK ☻
retro metro bazar gdpr | Retro Metro Bazár

Ochrana osobných údajov

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, NARIADENIE GDPR

Osobné údaje sú uchovávané po dobu udeleného súhlasu v elektronickej podobe a nie sú ďalej odovzdávané. Osobné údaje môže registrovaný spotrebiteľ / kupujúci meniť, kontrolovať či vymazať v on-line profile / účtu, neregistrovaný spotrebiteľ / kupujúci na základe žiadosti prostredníctvom emailu zaslaného na info@retrometrobazar.sk

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie používateľského účtu a pre zasielanie obchodných oznámení. Týmito osobnými údajmi sú meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa prípadne telefónne číslo. Kupujúci súhlasí s tým, aby mu bola predávajúcim zasielaná na jeho e-mailovú adresu obchodné oznámenia. Zmluvy uzavreté s kupujúcim sú predávajúcim archivované v elektronickej podobe a sú prístupné iba predávajúcemu.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je možné kedykoľvek písomne ​​odvolať výslovným a určitým prejavom urobeným formou doporučeného listu či e-mailu.

1.   Ing. Ján Majtán-win2win, SNP 128/14, 91451 Trenčianske Teplice (ďalej len „Retro Metro Bazar“), je oprávnený k spracovávaniu Vašich osobných údajov pre marketingové účely, a to udelením informovaného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.
2.    Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je oprávnená udeliť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
3.    Medzi osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho informovaného súhlasu, patria: meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodné meno, IČO a sídlo) a kontaktné údaje: e-mailová a poštová adresa, tel. číslo.
4.    Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre marketingové účely získavame priamo od Vás a to registráciou na našej stránke retrometrobazar.sk.
5.    Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom zasielania ponuky produktov a služieb „Retro Metro Bazar“. Táto činnosť zahŕňa: zasielanie obchodných oznámení, zasielanie informácií o uskutočňovaných akciách, aktivitách, službách, produktoch s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.
„Retro Metro Bazar“ Vás týmto takisto informuje, že je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, a to z dôvodu oprávneného záujmu „Retro Metro Bazar“ , pričom pri spracovaní osobných údajov pre účely priameho marketingu sa súhlas nepožaduje. Priamym marketingom sa rozumie zasielanie obchodných oznámení, ktoré priamo súvisia so službou alebo tovarom, ktoré boli správcom už poskytnuté pri plnení zmluvy (či objednávky) v rámci ktorej došlo k získaniu Vašich osobných údajov.
6.    Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha manuálne či automatizovane. K spracovaniu Vašich osobných údajov nie sú využívaní ďalší spracovatelia.
7.    Neposkytujeme Vaše osobné údaje tretej osobe.
8.    Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.
9.    Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajín mimo EU.
10.    Udelený súhlas zostáva v platnosti a účinnosti po dobu 5 rokov. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje vymazané, prípadne po opätovnom odsúhlasení uchované na ďalšie obdobie 5 rokov.
11.    Vami udelený súhlas je dobrovoľný, môžete ho odmietnuť udeliť alebo môžete udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu, alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vzťah s „Retro Metro Bazar“ a na využívanie jeho ponúkaných produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením vykonaným v listinnej forme oznámením doručeným na sídlo „Retro Metro Bazar“ alebo prehlásením zaslaným na uvedenú e-mailovú adresu: info@retrometrobazar.sk, alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom oznámení. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené marketingové účely.
12.    Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných, a to hlavne o účele spracovania, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcu osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od Vás, dobe uloženia osobných údajov. Takisto máte právo požiadať nás o opravu či vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo prenositeľnosti Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.